96% van de bestellingen geleverd op 1 werkdag

Gratis levering vanaf €49

Algemene voorwaarden

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

1. Identificatie van de verkoper

Baby-Lux SRL, hierna ’Babylux’ genoemd

Sluisbaan 46, 7784 Komen-Waasten (België)
BTW BE 0456.168.036 - RPR Bergen-Charleroi, divisie Doornik
Tél. : 0032 (0)78 48 16 10
E-mail : [email protected]

BTW-nummer Nederland : NL826162605B01

2. Algemeenheden en definities

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet) door Babylux aan eindgebruikers. Babylux kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naargelang de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

‘Click&Collect’ is een dienst aangeboden door Vanden Borre waardoor de klant online een toestel kan aankopen om het vervolgens in een winkel naar keuze af te halen.

3. Totstandkoming verkoop op afstand

Om een product online te te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens vult hij zijn klantgegevens in, kiest hij de leveringswijze en kiest hij de betalingswijze. Om de bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift ‘Betalen’ in te drukken en de betaling uit te voeren.

De catalogus met producten en hun omschrijving die op vandenborre.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.

Babylux behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan Babylux weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die Babylux besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

In geval van overmacht kan Babylux haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Artikelen en aanbiedingen

De foto's van de artikelen zijn niet contractueel et kunnen lichte afwijkingen met de realiteit vertonen (kleur, afmetingen, ...), we nodigen de klant uit om zich te wenden tot de beschrijving van het artikel om kennis te nemen van de eigenschappen van het artikel. De presentaties van de artikelen worden met de grootste zorg op onze website gepubliceerd. Mocht, desondanks de geleverde inspanningen, de presentaties van de artikelen toch fouten of onvolledigheden bevatten, dan wijst Babylux elke verantwoordelijkheid af.

De voorraden worden dagelijks automatisch aangepast. Het kan gebeuren dat, ondanks de door Babylux genomen maatregelen om een zo correct mogelijk voorraadweergave weer te kunnen geven, het aantal bestelde artikelen hoger is dan de beschikbare voorraad. Indien een product niet (voldoende) beschikbaar is, dan zal Babylux de klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail.

6. Prijzen

Onze prijzen zijn btw, recupelbijdrage en andere taksen en bijdragen inbegrepen. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Als een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. Een standaardlevering of -verzending is gratis vanaf 49,00 €. Voor de verzending van bestellingen voor een bedrag lager dan 49,00 € wordt 4,90€ verzendkosten aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7. Betaling

De klant kan zijn internet bestelling betalen :

a) rechtstreeks : de bestelling wordt onmiddellijk in behandeling genomen

 • Visa, Mastercard, CB, Bancontact, Maestro, Paypal, Ideal

b) via klassieke overschrijving : de bestelling wordt in behandeling genomen na ontvangst van de betaling

8. Korting

Wanneer er een actie loopt met kortingen per aankoopschijf, dan is deze korting geldig op alle artikelen, met uitzondering van STER artikelen en meubilair.

9. Kortingsbonnen

Geldigheid kortingsbon:

 • de bon is geldig gedurende 3 maanden na uitgifte
 • de bon kan maar één keer worden gebruikt
 • het is mogelijk om meerdere bons te gebruiken voor dezelfde bestelling
 • ook zonder aangemaakt account ben je in de mogelijkheid om de bon te ontvangen en te gebruiken
 • bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de bon(s), zijn we gerechtigd de bon(s) ongeldig te verklaren en eventueel verkregen bonvoordeel wordt verrekend in het respectievelijk terug te vorderen bedrag van de klant
 • als de bon een voordeel betreft bij aankoop van één of meer of een bepaald bedrag aan artikelen uit een bepaald deel van het assortiment, dan kan het zijn dat de betreffende artikelen uitverkocht zijn en/of niet verkrijgbaar zijn. Dit leidt niet tot (een recht op) compensatie
 • Als producten worden geretourneerd waarmee de kortingscode is gebruikt dan komt de korting te vervallen en wordt deze afgehouden van het terug te vorderen bedrag van de klant of de waarde van de bon kan worden afgetrokken van de terugbetaling wanneer het wordt gebruikt voor een andere bestelling

Aansprakelijkheid

Er is geen enkele aansprakelijkheid voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met bon(s). Met uitzondering van gevallen van opzet of grove schuld is er geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarde gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de bon(s).

Slotbepaling

Door gebruik te maken van de bon(s) stemt de klant in met deze algemene voorwaarden. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

10. Levering

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of afhaalpunt. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

De levering aan huis gebeurt in principe door een koerier (enkel op gelijkvloers).

De levering in Frankrijk gebeurt via DPD.

De levering in België, Nederland en Luxemburg gebeurt via POSTNL.

Ontbrekende goederen dienen binnen de 10 dagen na ontvangst van de bestelling via mail aan ons gemeld te worden.

11. Leveringstermijn

Voor de goederen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, is de leveringstermijn 1 à 3 werkdagen.

Voor goederen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, geldt, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, een leveringstermijn van maximaal 30 dagen, behalve indien anders aangegeven.

Babylux is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

12. Garantie

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het artikel (bv. door oxidatie, schokken, val,...)
 • de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen
 • defecten door brand, waterschade, bliksem, ongevallen en natuurrampen
 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant
 • schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig als men een beroep doet op de naverkoopdienst van Babylux. Als de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Babylux aangewezen derde, vervalt de garantie.

13. Herroepingsrecht

De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering.

De klant heeft de keuze om:

a) Ofwel de goederen, samen met de factuur of het kasticket, terug naar de winkel brengen binnen de 14 dagen na de levering.

b) Ofwel meldt hij binnen de 14 dagen vanaf de levering schriftelijk de uitoefening van het herroepingsrecht. De mededeling kan per e-mail verstuurd worden aan [email protected] Vervolgens ontvangt de klant instructies om het goed onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de melding van herroeping terug te sturen naar Babylux.

Het product kan enkel op het volgende adres teruggestuurd worden:
Babylux SRL
Sluisbaan 46
7784 Komen-Waasten
België

Enkel goederen, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren, intact en in originele staat worden teruggenomen. Beschadigde goederen of goederen waar de essentiële originele verpakking beschadigd is worden niet terugbetaald of geruild. Wanneer de originele verpakking na het openmaken bij de eerste ontvangst onvoldoende bescherming biedt, dient de klant een extra verpakking te voorzien om schade aan het product te voorkomen tijdens transport.

De kosten van de terug te sturen bestelling zijn ten laste van de koper en zijn afhankelijk naargelang de keuze.

a) Er kan een retour in een postpunt naar keuze worden gerealiseerd waarbij de klant de retourkosten voor zijn rekening neemt.

b) Er kan een afhaal aan huis of een ophaal in een afhaalpunt naar keuze gerealiseerd worden met onze koerierdienst, waarbij de vaste prijs per pakket in rekening wordt gebracht.

Kleine artikelen retourneren

De klant betaald een vaste prijs van €12,00 per pakket bij het retourneren van kleine artikelen. Hieronder valt een bestelling die minder dan 30 kg weegt en/of kleiner is dan 1,5 meter.

Grote artikelen retourneren

De klant betaald een vaste prijs van €30,00 per pakket bij het retourneren van grote artikelen. Hieronder valt een bestelling die meer dan 30 kg weegt en/of groter is dan 1,5 meter.

Binnen de 14 dagen nadat Babylux op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde transportkosten) terugbetaald via de betaalmethode die de klant gebruikte voor zijn aankoop. Er wordt echter geen cash geld teruggegeven aan de kassa.

Babylux kan wachten met terugbetaling tot het de goederen heeft teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

14. Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail – back-up).

15. Contact

Voor vragen in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Babylux via 0032 (0)78 48 16 10 of via mail op [email protected]

16. Eventuele klachten en geschillen

Voor eventuele klachten kan de klant terecht bij:

Babylux Consumentendienst
Sluisbaan 46
7784 Komen-Waasten
Tel.: 0032 (0)78 48 16 10
E-mail: [email protected]

Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt u dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, www.ombudsmanvoordehandel.be.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De klant kan ook terecht op het ODR-platform van de Europese Commissie : ec.europa.eu/consumers/odr